Лодка Ладья ЛТ-290М со скидкой
Купить лодку Колибри со скидкой 10%

Порядок осмотра надувных лодок

Порядок огляду суден

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 225 від 19.04.2001 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 травня 2001 р. за N 400/5591

Про затвердження Інструкції про огляд суден, які здійснюють плавання (експлуатуються) на внутрішніх водних шляхах України

З метою забезпечення безпеки судноплавства і затвердження єдиного порядку огляду суден, які здійснюють плавання (експлуатуються) на внутрішніх водних шляхах України, на підставі підпункту 8 пункту 4 Положення про Головну державну інспекцію України з безпеки судноплавства (Держфлотінспекція України), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.98 N 2098 ( 2098-98-п ) "Питання безпеки судноплавства України",

Н А К А З У Ю:

 

1. Затвердити Інструкцію про огляд суден, які здійснюють плавання (експлуатуються) на внутрішніх водних шляхах України (далі - Інструкція), що додається.

2. Департаменту нормативно-правового забезпечення (Логінова Л.М.) та Департаменту безпеки транспорту та технічної політики (Петрашевський О.Л.) забезпечити подання зазначеної Інструкції на державну реєстрацію.

3. Держфлотінспекції України (Чайковський Л.П.) довести Інструкцію до відома всіх судновласників.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Севрюкова В.В.

Міністр Л.М.Костюченко

Затверджено

Наказ Міністерства транспорту України 19.04.2001 N 225

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 травня 2001 р. за N 400/5591

Інструкція про огляд суден, які здійснюють плавання (експлуатуються) на внутрішніх водних шляхах України

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.98 N 2098 ( 2098-98-п ) "Питання безпеки судноплавства України" для здійснення контролю держави порту за відповідністю суден діючим стандартам безпеки мореплавства та запобігання забрудненню довкілля з суден шляхом їх огляду.

1.2. Інструкція встановлює порядок огляду суден, які здійснюють плавання (експлуатуються) на внутрішніх водних шляхах України, що проводяться старшими державними інспекторами-капітанами, державними інспекторами-капітанами, старшими державними інспекторами, державними інспекторами Державної інспекції судноплавного нагляду Держфлотінспекції України (далі - Інспекції).

1.3. Начальники Інспекцій судноплавного та портового нагляду, Інспекцій судноплавного нагляду, дільниць, старші державні інспектори-капітани, державні інспектори-капітани, старші державні інспектори, державні інспектори Інспекції (далі - посадова особа Інспекції) зобов'язані:

а) проводити огляд усіх суден незалежно від їх прапора, форм власності (за винятком флоту рибної промисловості), що здійснюють плавання (експлуатуються) на внутрішніх водних шляхах України, а також маломірних (малих) суден у прибережних морських районах та інших водоймах України загального користування;

б) забороняти експлуатацію суден, що становлять загрозу безпеці судноплавства та довкіллю, до виконання вимог щодо усунення недоліків, які були виявлені посадовою особою Інспекції.

1.4. Огляд суден іноземних судновласників та морських суден, які заходять на внутрішні водні шляхи, здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

2. Проведення огляду суден

2.1. Огляди суден здійснюються з метою виявлення відповідності судна та його екіпажу вимогам нормативних

документів, що регламентують безпеку судноплавства, і бувають обов'язкові та профілактичні. Огляди можуть бути виконані як при стоянці судна, так і при здійсненні ним плавання. Обов'язкові огляди суден проводяться не менше одного разу на рік з метою продовження дії суднових документів, після міжнавігаційного періоду, зимового відстою або ремонту, перед уведенням суден в експлуатацію або плаванням у льодових умовах, а також після аварійного транспортного випадку чи при виявленні пошкоджень судна.

Профілактичні огляди суден виконуються в навігаційний період (у період експлуатації судна), але не менше одного разу в три місяці.

2.2. При огляді судна перевіряються такі документи: свідоцтво про право власності на судно; свідоцтво про право плавання під Державним прапором України; свідоцтво про мінімальний склад екіпажу (для морських та змішаного "ріка - море" плавання суден);

свідоцтво про придатність судна до плавання та діючі акти класифікаційного товариства;

санітарне свідоцтво (акт огляду);

пожежне свідоцтво (акт огляду);

ліцензія суднової станції;

акт огляду суднового радіообладнання;

указівки про організацію радіозв'язку в районі плавання;

акт (наказ) судновласника про (прийом) уведення судна в

експлуатацію;

суднова роль (завірена печаткою судновласника);

дипломи командного складу судна (з відміткою про проходження

перевірки знань);

свідоцтва рядового складу судна;

протокол перевірки знань у рядового складу судна з Настанови

з боротьби за живучість судна або інший документ;

єдина книга оглядів судна;

судновий вахтовий журнал;

журнал здачі забруднених нафтою та стічних вод і сміття;

інформація капітану про остійність та непотоплюваність (з підписами вахтових начальників про ознайомлення);

інструкція про навантаження-розвантаження та баластування (згідно з вимогами класифікаційного товариства);

лоцманські та навігаційні карти району плавання, інші посібники (відкориговані на момент виходу судна в плавання);

графік несення вахт;

розклад за тривогами та особові картки членів екіпажу (або Інструкція з тривог);

таблиця маневрових елементів судна;

таблиця девіації магнітного компасу (за його наявності);

схема маневрування при падінні людини за борт;

схема тіньових секторів радіолокаційної станції (за наявності радіолокаційної станції);

журнал прогнозів погоди;

журнал шляхової інформації (або підшивка інформаційних зведень);

журнал розпоряджень капітана з вахти;

акт про огляд (випробування) рятувальних засобів;

сертифікат на цемент для аварійного забезпечення.

На маломірних (малих) суднах перевіряються:

судновий білет;

свідоцтво про придатність судна до плавання;

акт технічного огляду класифікаційним товариством;

свідоцтво (диплом) на право керування судном.

2.3. Під час огляду перевіряються:

виконання приписів органів контролю;

укомплектованість судна екіпажем;

маркування фальштруби, наявність необхідних написів на корпусі судна;

наявність необхідних написів і знаків згідно з діючою Настановою з боротьби за живучість судна;

відповідність судна району плавання, габаритам судноплавного шляху, типовим схемам формування составів;

виконання норм пасажиромісткості та вантажопідйомності;

осадка судна та висота надводного борту, забезпечення кругового огляду з поста керування судном;

наявність та справність світлової та звукової сигналізації;

наявність та справність навігаційних, електронавігаційних та штурманських приладів;

наявність та стан рятувальних засобів, піротехніки, аварійного забезпечення згідно з вимогами класифікаційного товариства;

правильність ведення суднового вахтового журналу, відповідність записів вимогам нормативних документів з безпеки судноплавства;

підготовка екіпажу до виконання своїх обов'язків за судновими тривогами. При виявленні недостатніх знань необхідно вимагати від капітана (вахтового начальника) негайного проведення учбових тривог (при тривогах "шлюпочна" або "людина за бортом" необхідно спускати на воду рятувальні шлюпки).

2.4. Виходячи з результатів огляду, посадовою особою Інспекції робиться запис у єдину книгу оглядів (або складається акт чи надається припис), де перераховуються виявлені недоліки і вказується термін їх усунення або забороняється експлуатація судна.

В акті (приписі) вказується вимога - після усунення недоліків пред'явити судно органам контролю.

Акт (припис) робиться у двох примірниках, підписується посадовою особою Інспекції і вручається представнику судновласника для виконання та інформування керівництва. Перший примірник залишається на судні, а другий - у посадової особи Інспекції для контролю за усуненням виявлених недоліків.

2.5. Посадова особа Інспекції, що здійснює огляд судна, несе відповідальність за відповідність записів фактичному стану судна згідно з чинним законодавством.

3. Заборона експлуатації (руху) судна

3.1. Посадова особа Інспекції повинна заборонити подальшу експлуатацію (плавання) судна в таких випадках:

3.1.1. У разі ненадання або закінчення терміну дії суднових документів:

свідоцтва про право власності на судно;

свідоцтва про право плавання під Державним прапором України;

свідоцтва про мінімальний склад екіпажу (для змішаного "ріка - море" плавання суден);

свідоцтва про придатність судна до плавання та діючих актів класифікаційного товариства;

санітарного свідоцтва (акта огляду);

пожежного свідоцтва (акта огляду);

суднової ролі (завіреної печаткою судновласника);

дипломів командного складу судна (з відміткою про проходження перевірки знань);

свідоцтв рядового складу судна;

протоколу перевірки знань у рядового складу судна з Настанови з боротьби за живучість судна (або іншого документа);

єдиної книги оглядів судна;

суднового вахтового журналу;

інформації капітану про остійність і непотоплюваність (з підписами вахтових начальників про ознайомлення);

лоцманських та навігаційних карт району плавання, інших посібників (відкоригованих на момент виходу судна в плавання);

розкладу з тривогами та особових карток членів екіпажу (або Інструкції з тривог);

акта про огляд (випробування) рятувальних засобів;

сертифіката на цемент для аварійного забезпечення.

Для маломірного (малого) судна:

суднового білета;

свідоцтва про придатність судна до плавання;

акта технічного огляду класифікаційним товариством;

свідоцтва (диплому) на право керування судном.

3.1.2. Якщо не виконані відповідні умови стосовно екіпажу та судна:

судно не вкомплектоване екіпажем;

займані посади не відповідають робочим дипломам командного складу річкових суден та свідоцтвам рядового складу;

командний склад не пройшов перевірки знань;

відсутні на борту капітан та змінний капітан;

вахта триває більше встановленого часу;

капітан, змінний капітан, 1-й помічник капітана, механік, помічник механіка з електрообладнання перебувають у нетверезому стані або наркотичному сп'янінні;

екіпаж не підготовлений до дій з боротьби за живучість судна;

захаращені проходи до рятувальних засобів чи аварійного та протипожежного обладнання, вимірювальних отворів, шляхів евакуації людей;

не забезпечено необхідного кругового огляду з поста керування судном.

3.1.3. При порушенні вимог нормативних документів з безпеки судноплавства, у разі виникнення загрози безпеки судна, його пасажирам, вантажу або руху інших суден.

3.1.4. При невиконанні приписів органів контролю з питань безпеки судноплавства.

3.2. Після проведення огляду судна та виявлення недоліків,

указаних у пунктах 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, залежно від ступеня їх небезпеки, судну:

забороняється експлуатація;

забороняється вихід у рейс (якщо огляд виконувався на стоянці);

стати на якір або до причалу (якщо огляд виконувався при плаванні судна);

дозволяється слідувати до найближчого порту, де повинні бути усунені недоліки.

Рух судна може бути обмежений з режиму руху, несення вахт, зменшення ходового часу на добу та інше.

3.3. Судновласники (капітани суден) несуть відповідальність за несвоєчасне виконання вимог з усунення виявлених при огляді недоліків згідно з чинним законодавством України.

Начальник Департаменту безпеки

транспорту та технічної політики О.Л.Петрашевський